Strona: Ankietyzacja sem. zimowy r. ak. 2018/2019 / Centrum Języków Obcych

Ankietyzacja sem. zimowy r. ak. 2018/2019

Rzeszów, dnia 08.04.2019

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROCESU ANKIETYZACJI I HOSPITACJI

 

  1. Podstawowe informacje.

Wydział/Jednostka:

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej

Rok akademicki:

2018/19

Semestr:

Zimowy

Termin ankietyzacji:

30.01.2019 – 19.02.2019

Ankiety zaplanowane do realizacji

38 nauczycieli SJO PRz

Ankiety faktycznie przeprowadzone:

38 nauczycieli SJO PRz

Czy zatwierdzone na posiedzeniu UKZJK formularze ankiet zostały rozszerzone o pytania WKZJK. Jeśli tak, to o jakie?

Nie

 

Ankieta nauczyciela akademickiego

Ankieta modułu kształcenia

 

Ankieta organizacji studiów

 

Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

 

Ankieta pracodawcy

Hospitacje:

0 (hospitacje zaplanowano na semestr letni)

 

Hospitacja nauczyciela akademickiego/doktoranta

Podstawa prawna:

Uchwała nr 85/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych,

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 18.05. 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych

 

 

% wypełnionych ankiet w stosunku do ankiet możliwych do wypełnienia

 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety

1433

 

  1. Ankieta nauczyciela akademickiego/doktoranta.

 

  1. nauczyciele akademiccy:

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (etatowych)

38

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (etatowych)

0

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (nieetatowych)

0

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (nieetatowych)

0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich

 

5,0

Najniższa ocena uzyskana przez nauczycieli akademickich

 

4,02

Średnia ocena* uzyskana przez nauczycieli akademickich

4,84

 

 

Liczba negatywnych ocen*

0

 

 *dotyczy średniej oceny z pytań od 1 do 7

 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:

Średnia ocen

Liczba udzielonych odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

4,87

1417

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

4,87

1417

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

4,86

1387

prowadzi zajęcia interesująco?

4,74

1412

jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

4,88

1410

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

4,81

1399

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

4,87

1403

Dodatkowe pytania: (jeśli były wprowadzone):

-

-

 

  1. Ankieta modułu kształcenia.

 

Liczba ocenionych modułów kształcenia

107

 

Wszystkie typy i stopnie studiów. STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I, II i III stopnia (razem)- podsumowanie ankiety modułu:

PYTANIE

TAK

NIE MAM ZDANIA

NIE

Liczba

odpowiedzi

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

1.Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca?

1155

82,44%

183

13,06%

63

4,49%

1401

2.Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę?

1214

86,52%

108

7,69%

81

5,77%

1403

3.Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia?

1213

86,89%

152

10,88%

31

2,22%

1396

4.Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzane na innych modułach)?

1192

85,14%

161

11,5%

47

3,35%

1400

5.Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W,C,L,P) był właściwy?

1150

82,37%

227

16,26%

19

1,36%

1396

6.Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia?

1216

85,69%

130

9,16%

73

5,14%

1419

RAZEM:

7140

84,85%

961

11,42%

314

3,73%

8415

 

  1. Hospitacje

W Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej hospitacje na semestr zimowy roku akademickiego 2018/19 nie zostały zaplanowane. Zaplanowano natomiast hospitacje na semestr letni roku akademickiego 2018/19.

Zatwierdziła:                                                             Sporządziła:

mgr Katarzyna Kania                                                mgr Iwona Jagusztyn

Kierownik SJO PRz                                                  Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości    

Kształcenia w SJO PRz

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję