Strona: Ankietyzacja sem. letni r. ak. 2017/2018 / Centrum Języków Obcych

Ankietyzacja sem. letni r. ak. 2017/2018

Rzeszów, dnia 10.10.2018

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROCESU ANKIETYZACJI I HOSPITACJI

 

  1. Podstawowe informacje.

Wydział/Jednostka:

Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej

Rok akademicki:

2017/18

Semestr:

Letni

Termin ankietyzacji:

27.06.2018-17.07.2018

Ankiety zaplanowane do realizacji

40 nauczycieli SJO PRz

Ankiety faktycznie przeprowadzone:

40 nauczycieli SJO PRz

Czy zatwierdzone na posiedzeniu UKZJK formularze ankiet zostały rozszerzone o pytania WKZJK. Jeśli tak, to o jakie?

Nie

 

Ankieta nauczyciela akademickiego

Ankieta modułu kształcenia

 

Ankieta organizacji studiów

 

Ankieta pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

 

Ankieta pracodawcy

Hospitacje:

16 nauczycieli SJO

 

Hospitacja nauczyciela akademickiego/doktoranta

Podstawa prawna:

Uchwała nr 85/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,

Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych,

Zarządzenie nr 23/2018 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 18.05. 2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych

 

 

% wypełnionych ankiet w stosunku do ankiet możliwych do wypełnienia

 

Liczba studentów, którzy wypełnili ankiety

1055

 

  1. Ankieta nauczyciela akademickiego/doktoranta.

 

  1. nauczyciele akademiccy:

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (etatowych)

36

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (etatowych)

0

Liczba nauczycieli akademickich zankietyzowanych (nieetatowych)

4

Liczba nauczycieli akademickich niezankietyzowanych (nieetatowych)

0

Najwyższa ocena* uzyskana przez nauczycieli akademickich

Etatowych: 5,0

Nieetatowych: 4,86

5,0

Najniższa ocena* uzyskana przez nauczycieli akademickich

Etatowych: 4,43

Nieetatowych: 4,03

 

4,03

Średnia ocena* uzyskana przez nauczycieli akademickich

Etatowych: 4,84

Nieetatowych:  4,38

4,8145

(etatowi i nieetatowi RAZEM)

 

Liczba negatywnych ocen*

0

 

*dotyczy średniej oceny z pytań od 1 do 7

 

Pytanie: W jakim stopniu – bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym, niedostatecznym – nauczyciel:

Średnia ocen

Liczba udzielonych odpowiedzi

realizuje zajęcia zgodnie z treściami kształcenia zapisanymi w karcie modułu?

4,86

1049

rozpoczyna zajęcia punktualnie i prowadzi zgodnie z rozkładem zajęć?

4,88

1049

jest dostępny dla studentów w ramach dyżurów dydaktycznych (konsultacji)?

4,88

1018

prowadzi zajęcia interesująco?

4,69

1047

jest taktowny i życzliwy wobec studentów?

4,87

1042

wskazywał użyteczność przedstawionego materiału?

4,78

1038

ocenia studentów zgodnie z warunkami określonymi w karcie modułu?

4,86

1038

Dodatkowe pytania: (jeśli były wprowadzone):

-

-

 

 

  1. Ankieta modułu kształcenia

Wszystkie typy  i stopnie studiów razem: stacjonarne I, II, III- go stopnia oraz niestacjonarne I, II – go stopnia : podsumowanie ankiety modułu kształcenia

 

PYTANIE

TAK

NIE MAM ZDANIA

NIE

Liczba

odpowiedzi

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Liczbowo

Procentowo

Czy treść modułu/przedmiotu była interesująca? (%)

846

82,53%

128

12,48%

51

4,97%

1025

Czy zajęcia wzbogaciły Twoją wiedzę? (%)

900

86,95%

78

7,53%

57

5,50%

1035

Czy w ramach realizacji zajęć było możliwe osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia? (%)

897

87,17%

109

10,59%

23

2,35%

1029

Czy prowadzone zajęcia są oryginalne (zawierają treści niepowtarzane na innych modułach)? (%)

871

84,23%

126

12,18%

37

3,57%

1034

Czy podział modułu kształcenia na poszczególne formy zajęć (W,C,L,P) był właściwy? (%)

856

83,10%

162

15,72%

12

1,16%

1030

Czy liczba godzin przeznaczona na realizację modułu była odpowiednia? (%)

922

87,39%

93

8,81%

40

3,79%

1055

Stacjonarne

4639

85,67%

591

10,91%

185

3,42%

 

Niestacjonarne

653

82,35%

105

13,24%

35

4,41%

 

RAZEM

(stacjonarne

plus

niestacjonarne- podsumowanie ankiety)

5292

85,24%

696

11,21%

220

3,54%

 

 

  1. Podsumowanie:

 

  1. a) Ankietyzacja

 

W semestrze letnim 2017/18 w SJO PRz ankietyzacji nauczyciela akademickiego poddano wszystkich nauczycieli SJO PRz (36 nauczycieli etatowych i 4 nauczycieli nieetatowych).

 

Najwyższa średnia ocena nauczyciela z pytań od 1 do 7 uzyskana wśród nauczycieli etatowych wyniosła 5,0, a wśród nauczycieli nieetatowych  4,86.

 

Żaden z nauczycieli nie został oceniony negatywnie (zgodnie z definicją oceny negatywnej w Zarządzeniu Rektora PRz nr 37/2017 jako średniej oceny odpowiedzi na co najmniej 2 pytania ankietowe mniejszej od 2,5 lub średniej odpowiedzi ze wszystkich pytań mniejszej od 3,0)

 

Najniższa średnia ocena nauczyciela z pytań od 1 do 7 uzyskana wśród nauczycieli etatowych to 4,43, a wśród nauczycieli nieetatowych to 4,03.

 

Średnia ocena nauczyciela z pytań od 1 do 7 w SJO PRz dla nauczycieli etatowych wyniosła 4,84, dla nauczycieli nieetatowych 4,38. Średnia ocen wszystkich nauczycieli wyniosła 4,8145.

 

Zbiorcze wyniki ankiety modułu kształcenia (dla wszystkich typów i poziomów studiów) wskazują na pozytywną ocenę modułu języków obcych. 82,53% wszystkich ankietowanych studentów oceniło treść modułu jako interesującą, a 86,95% twierdziło, że zajęcia wzbogaciły ich wiedzę.

 

  1. b) hospitacje

 

Hospitacje w SJO przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dn. 29.06.2017 w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych. Przed rozpoczęciem hospitacji opracowano harmonogram hospitacji, uwzględniający wymóg przeprowadzania hospitacji nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Do hospitacji zaplanowano 17 nauczycieli SJO, hospitacji poddano 16 nauczycieli (jeden z 17 nauczycieli przeszedł na emeryturę).

 

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela: 5,0

Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela: 4,0

Średnia ocen z hospitacji: 4,9

 

Zatwierdziła:                                                                           Sporządziła:

mgr Katarzyna Kania                                                               mgr Iwona Jagusztyn

Kierownik SJO PRz                                                                  Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości     

Kształcenia w SJO PRz

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję