Strona: Pilotaż / Centrum Języków Obcych

Pilotaż

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY NA SPECJALNOŚĆ PILOTAŻOWĄ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – POZIOM B2

 

Egzamin składa się z 2 części:

 

Część pisemna:

1. Słuchanie (14 punktów)
 • test wyboru (opcja a, b, c lub d)
2. Czytanie (2 zadania po 8 punktów = 16 punktów)
 • dopasowywanie fragmentów do luk w tekście
 • zadanie typu: „Która osoba wymieniona w tekście…?”
3. Use of English
 • słowotwórstwo (10 punktów)
 • uzupełnianie luk w tekście jedną z podanych opcji a, b, c lub d (10 punktów)
 • tzw. „trios” – uzupełnianie trzech zdań tym samym słowem (10 punktów)
 • uzupełnianie luk w tekście BEZ podanych opcji (należy samodzielnie wymyślić brakujące w kontekście słowo) (10 punktów)

Punktacja:

Maksymalna liczba punktów z egzaminu pisemnego: 70.

Część ustna:
1. Prezentacja

Kandydat proszony jest o przedstawienie siebie, swoich zainteresowań i planów związanych z lotnictwem. Ta część egzaminu jest jednakowa dla wszystkich kandydatów.

2. Produkcja         

Kandydat proszony jest o wyrażenie opinii na tematy ogólne związane z lotnictwem np. What personal qualities are important for a good pilot? Illustrate with examples.  

Kandydaci losują pytania, które są na poziomie języka ogólnego i znajomość terminologii lotniczej nie jest wymagana.

Punktacja:

Maksymalna liczba zdobytych punktów z egzaminu ustnego: 30.

Prezentacja –15 pkt. 
Produkcja –15 pkt. 
Kryteria oceny egzaminu ustnego 
 
 1. Prezentacja:
 • pełne wykonanie zadania (0-3 pkt.)
 • płynność wypowiedzi, poprawność wymowy (0-3 pkt.)
 • konstrukcja wypowiedzi (logika, spójność) (0-3 pkt.)
 • poprawność gramatyczna (0-3 pkt.)
 • różnorodność leksykalna (0-3 pkt.)
 1. Produkcja: 
 • pełne wykonanie zadania (0-3 pkt.)
 • płynność wypowiedzi, poprawność wymowy (0-3 pkt.)
 • konstrukcja wypowiedzi (logika, spójność) (0-3 pkt.)
 • poprawność gramatyczna (0-3 pkt.)
 • różnorodność leksykalna (0-3 pkt.)

Maksymalnie kandydat może zdobyć 100 punktów z obu części egzaminu. 

WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Wynik egzaminu z języka angielskiego jest sumą punktów zdobytych z obu części (pisemnej oraz ustnej).

Część pisemna + część ustna = 100%
Wynik kandydata, który otrzymał np. 68% to 6,8 punktów.

Egzamin z języka angielskiego uznaje się za zaliczony, jeśli kandydat uzyska wynik co najmniej 60%, tj. 6,0 punktów.

Wyniki wszystkich kandydatów w postaci punktowej listy rankingowej przekazywane są Wydziałowi.

 

Prosimy kandydatów o zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu (część pisemna i ustna). 

ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA SPECJALNOŚĆ PILOTAŻOWĄ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - CZĘŚĆ PISEMNA

1. Na egzamin pisemny należy stawić się z legitymacją studencką. Osoby bez legitymacji studenckiej nie będą dopuszczone do egzaminu.   

2. Na egzamin należy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem. Studenci będą wpuszczani pojedynczo, zgodnie z kolejnością alfabetyczną oraz po okazaniu legitymacji studenckiej.

3. Na salę nie będą wpuszczone osoby w okryciach wierzchnich. Kurtki, płaszcze, plecaki itp. należy zostawić w szatni w budynku V lub w szafkach zamykanych kluczem znajdujących się przy wejściu do budynku V.

4. Uczestnicy egzaminu siedzą pojedynczo w wyznaczonych przez egzaminatorów miejscach.

5. W czasie pisania obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania technik telekomunikacyjnych zgodnie z Komunikatem JM Rektora PRz ws. wykorzystywania przez studentów niedozwolonych metod podczas sprawdzania wiedzy z dn. 29.09.2014 r. Fakt korzystania z niedozwolonych pomocy zostanie odnotowany w pracy, zaś osoba zdyskwalifikowana. Telefony komórkowe przyniesione na salę egzaminacyjną należy złożyć w wyznaczonym do tego miejscu przed rozpoczęciem egzaminu.

6. Część pisemna trwa 90 minut.

7. Część pisemna składa się z trzech części wg następującej kolejności:

 • rozumienie tekstu słuchanego (1 polecenie): zdający słuchają nagrania dwa razy,
 • rozumienie tekstu czytanego (2 polecenia),
 • test leksykalno – gramatyczny (4 polecenia).

8. Studenci znajdujący się na sali egzaminacyjnej są zobowiązani do przystąpienia do całości egzaminu. Po jego rozpoczęciu nie jest możliwe wejście na salę, ani jej opuszczenie przed końcem egzaminu.

9. Studenci piszą długopisem lub piórem w kolorze czarnym lub granatowym. Pisanie ołówkiem nie jest dozwolone.

10. Odpowiedzi należy pisać przejrzyście i czytelnie. Egzamin napisany ołówkiem lub nieczytelny nie będzie oceniany.

11. Podczas egzaminu korzystanie z dodatkowej kartki jako brudnopisu jest niedozwolone.

12. Egzaminy zostaną zebrane przez egzaminatorów po upływie wyznaczonego czasu. Zdający muszą pozostać w ławkach do czasu, gdy wszystkie testy zostaną zebrane.

13. Termin przekazania wyników Dziekanowi WBMiL oraz termin wglądu do prac egzaminacyjnych u Kierownika SJO zostanie ogłoszony na sali egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego.

14.  Druga część egzaminu z języka angielskiego na specjalność pilotażową ma formę ustną. Egzamin ustny odbędzie się po zakończeniu egzaminu pisemnego wg szczegółowego harmonogramu z podziałem na komisje, sale i godziny. Harmonogram egzaminu ustnego zostanie wywieszony na drzwiach przy wejściu na salę egzaminacyjną przed egzaminem pisemnym.  

 
ZASADY PRZEBIEGU EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO NA SPECJALNOŚĆ PILOTAŻOWĄ
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - CZĘŚĆ USTNA

1. Egzamin odbywa się w salach i terminach ogłoszonych przez SJO.

2. Na egzamin ustny należy stawić się z legitymacją studencką. Osoby bez legitymacji studenckiej nie będą dopuszczone do egzaminu.  

3. Student losuje zestaw i przygotowuje się do odpowiedzi na wskazanym przez egzaminatora miejscu. 

4. W czasie przygotowania obowiązuje bezwzględny zakaz wykorzystywania technik telekomunikacyjnych zgodnie z Komunikatem JM Rektora PRz ws. wykorzystywania przez studentów niedozwolonych metod podczas sprawdzania wiedzy z dn. 29.09.2014 r.

5. Student odpowiada przed dwuosobową komisją egzaminacyjną.

Po zakończonym egzaminie student oddaje zestaw i brudnopis z notatkami.

Zapisz się na krótki lub intensywny kurs przygotowawczy >>>

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję