Strona: Job openings / Studium Języków Obcych

Job openings

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Studium Języków Obcych

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: lektor w Studium Języków Obcych (3 stanowiska)

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 13.01.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2017 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 27.02.2017 r.

LINK DO STRONY: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, lektor

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko lektora powinni:

 • posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej z wynikiem co najmniej 4,0,
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.,
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętnością przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.,
 • wykazywać się umiejętnością prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • posiadać potwierdzony dorobek zawodowy (mile widziana działalność organizacyjna, działalność w stowarzyszeniach, inne).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, życiorys, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra ewentualnie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 2135, ze zm.),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie może być poprzedzone rozmową kwalifikacyjną w siedzibie Politechniki (Rzeszów) – Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty należy składać osobiście do dnia 15.02.2017 r. w Studium Języków Obcych ul. Podkarpacka 1 bud. J pok. 112 w godz. 715-1515 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko lektora w SJO”.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie (drogą e-mail) o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

MIASTO: Rzeszów

STANOWISKO: starszy wykładowca w Studium Języków Obcych (1 stanowisko)  

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska

DATA OGŁOSZENIA: 13.01.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.02.2017 r.

PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 27.02.2017 r.

LINK DO STRONY: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/   

SŁOWA KLUCZOWE: język angielski, język specjalistyczny, starszy wykładowca

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na wymienione stanowisko starszego wykładowcy powinni:

 • mieć ukończone studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska (z przygotowaniem pedagogicznym),
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 25 czerwca 2015 r. z późn. zm.,
 • posiadać staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, nie krótszy niż 18 lat,
 • posiadać doświadczenie w tworzeniu programów kształcenia oraz metod służących do diagnozy i analizy osiągnięć studentów (np. testów dydaktycznych, egzaminów, ankiet),
 • wykazywać się znajomością metodyki nauczania oraz praktyczną umiejętnością prowadzenia zajęć z języka akademickiego i branżowego,
 • wykazywać się znajomością współczesnych metod nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technik w edukacji (np. tablica multimedialna, nauczanie poprzez platformę elektroniczną),
 • posiadać kompetencje w zakresie wykonywania tłumaczeń tekstów specjalistycznych,
 • dążyć do nieustannego doskonalenia zawodowego potwierdzonego udziałem w konferencjach oraz szkoleniach metodycznych,
 • posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej,
 • wykazywać się dyspozycyjnością związaną z obowiązkiem prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele).

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej,
 • CV, życiorys, kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Dokumenty należy składać osobiście do dnia 15.02.2017 r. w Studium Języków Obcych ul. Podkarpacka 1 bud. J pok. 112 w godz. 715-1515 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w SJO”.

Politechnika Rzeszowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Pozytywna rekomendacja komisji konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Politechnice Rzeszowskiej zgodnie z trybem określonym
w Statucie PRz. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje rektor.

 

 

INSTITUTION: Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology, Department of Foreign Languages

CITY: Rzeszow

POSITION: junior lecturer in Department of Foreign Languages  (3 vacancies)

DISCIPLINE: English Philology

POSTED: January 13th, 2017

EXPIRES: February 15th, 2017

THE EXPECTED TIME OF EMPLOYMENT: February 27th, 2017

WEBSITE: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/

KEY WORDS: English, junior lecturer

Candidates for the above mentioned position should meet the following requirements:

 • MA degree in English Philology;
 • fulfillment of the conditions described in Law on Higher Education of July 27th 2005 (Journal of Laws of 2012, item 572 with later changes) and Statute of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology of 25th June 2015,
 • have experience of academic teaching at all levels (including general, specialist and academic English);
 • be able to use interactive board as well as other advanced technologies in classroom practice;
 • provide teaching track record;
 • have experience of organizational work

Additional advantages:

 • participation in trainings, workshops and conferences;
 • active cooperation with the academic environment.

Required documents:

 • an application letter addressed to Rector of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology
 • CV, personal report,
 • a copy of MSc diploma or an equivalent degree
 • a copy of the PhD diploma alternatively
 • track record of teaching
 • other documents proving additional qualifications
 • a candidate’s statement that the Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology will be the main employer if he/she wins the competition,
 • a statement of consent for processing the personal data from the job offer for the purposes of the recruitment procedure in accordance with the Data Protection Act of August 29th, 1997 (Journal of Laws of 2002, No.101, item 926 with later changes).

Rzeszow University of Technology reserves the right to close the contest without choosing the candidate.

Candidates will be informed by e-mail of the outcome of the competition.

Positive recommendation of the competition committee is the basis for initiating the employment procedure at the Rzeszow University of Technology according to the university’s Statute. The final decision about the employment is made by the Rector.

 

INSTITUTION: Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology, Department of Foreign Languages

CITY: Rzeszow

POSITION: senior lecturer in Department of Foreign Languages  

DISCIPLINE: English Philology

POSTED: January 13th, 2017

EXPIRES: February 15th, 2017

THE EXPECTED TIME OF EMPLOYMENT: February 27th, 2017

WEBSITE: http://sjo.prz.edu.pl/pl/pracownicy/konkursy/

KEY WORDS: English, senior lecturer, specialist English

Candidates for the above mentioned position should meet the following requirements:

 • MA degree in English Philology;
 • fulfillment of the conditions described in Law on Higher Education of July 27th 2005 (Journal of Laws of 2012, item 572 with later changes) and Statute of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology of 25th June 2015,
 • have experience of academic teaching at all levels (including general, specialist and academic English);
 • be able to use interactive board as well as other advanced technologies in classroom practice;
 • provide teaching track record;
 • have experience of organizational work

 

Additional advantages:

 • participation in trainings, workshops and conferences;
 • active cooperation with the academic environment.

Required documents:

 • an application letter addressed to Rector of Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology
 • CV, personal report,
 • a copy of MSc diploma or an equivalent degree
 • a copy of the PhD diploma alternatively
 • track record of teaching
 • other documents proving additional qualifications
 • a candidate’s statement that the Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology will be the main employer if he/she wins the competition,
 • a statement of consent for processing the personal data from the job offer for the purposes of the recruitment procedure in accordance with the Data Protection Act of August 29th, 1997 (Journal of Laws of 2002, No.101, item 926 with later changes).

 

Rzeszow University of Technology reserves the right to close the contest without choosing the candidate.

Candidates will be informed by e-mail of the outcome of the competition.

Positive recommendation of the competition committee is the basis for initiating the employment procedure at the Rzeszow University of Technology according to the university’s Statute. The final decision about the employment is made by the Rector.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję